شـــــمیم دانــش

ارائه خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور
دیدار مسئولین موسسه شمیم دانش با روسای دانشگاههای پزشکی
دیدار مسئولین موسسه بین المللی شمیم دانش با تعدادی از روسای دانشکده ها و دانشگاههای علوم پزشکی خارج از کشور از جمله فعالیتهای این موسسه در تابستان سال 1393 به شمار می اید .
این جلسات و دیدارها با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی و تبادل نظر در جهت بهبود وضعیت اعزام دانشجویان ایرانی به خارج از کشور و بررسی راهکارهای تسهیل روند تحصیل و ارائه خدمات به دانشجویان ایرانی در دانشگاههای مورد تائید وزارت بهداشت انجام شده است .