شـــــمیم دانــش

ارائه خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور
ارز دانشجویی

موسسه اعزام دانشجو شمیم دانش با مجوز رسمی از وزارت علوم نماینده توزیع نامه ارز دانشجویی در شهر شیراز می باشد .

اطلاعات مهم در خصوص ارز دانشجویی :

سامانه دریافت ارز دانشجویی ( سامانه نشا ) :

http://nesha.msrt.gov.ir

چگونه می توانم از اداره اعزام با هزینه شخصي، نامه معرفي به بانک برای دریافت ارز دولتی، دریافت نمایم؟

http://nesha.msrt.gov.ir/nesha/mosharekat/motedavel/how_to_submit_bank_request.jsp

دریافت فرم تعهد نامه ( فرمت PDF و JPG )

http://nesha.msrt.gov.ir/nesha/mosharekat/motedavel/1.PDF

http://nesha.msrt.gov.ir/nesha/mosharekat/motedavel/1.JPG

اخبار کوتاه و مهم ارز دانشجویی

http://nesha.msrt.gov.ir/nesha/mosharekat/motedavel/view_mosharekat_news.jsp